Visste du att radon är en gas som orsakar omkring 500 lungcancerfall om året i Sverige? Det enda sättet att upptäcka radon i en bostad är genom att mäta. Strålsäkerhetsmyndigheten har uppskattat att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m3. Det är omöjligt att veta hur hög radonhalten är i en bostad utan att göra en mätning.

Radon är en naturlig gas som finns överallt omkring oss, i marken, luften och vattnet. Det kan komma in i våra bostäder från en eller flera källor. Det kan exempelvis tränga in genom sprickor i husgrunden. Eftersom radon är luktfri och osynlig, kan det finnas höga halter i en bostad utan att man ens märker det. Därför är det så viktigt att mäta radon för att kunna vidta åtgärder om det behövs.

Att minska radonhalten i en bostad kan vara avgörande för att minska risken för lungcancer. Om du misstänker att din bostad har höga radonhalter, bör du omedelbart mäta radonhalten och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda din och din familjs hälsa. 

Radon är en naturligt förekommande gas som finns överallt omkring oss, i marken, luften och vattnet. Radon kan komma in i våra bostäder från flera olika källor, inklusive marken, byggmaterial och hushållsvatten.

Markradon är den vanligaste källan till höga radonhalter i inomhusluften. Radon från marken kommer in i huset genom otätheter i grundkonstruktionen. Byggmaterial som blåbetong innehåller radium och kan avge radon. Blåbetong är den största källan till radon bland byggmaterialen. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och användes ofta i väggar och bjälklag på grund av sin enkelhet att bygga med.

Hushållsvatten från bergborrade brunnar kan också ha höga halter av radon, men höga halter i kommunalt dricksvatten är ovanligt.

Det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö är genom att utföra en radon mätning med radonmätare. En långtidsmätning ger ett tillförlitligt årsmedelvärde, medan en korttidsmätning ger en tydlig indikation på om det finns ett radonproblem. Om höga radonhalter upptäcks, kan åtgärder vidtas, som att täta sprickor och öka ventilationen, för att minska risken för lungcancer.

Relaterad information
Radonmessen